Investeringar i åländska bolag

 

Investeringar sker i bolag med tydliga och helst nyskapande affärsmodeller. I dag finns våra investeringar främst inom branscherna teknik, IT, internet, Cleantech, maritim service samt livsmedelsbolag. Ålands utvecklings Ab investerar huvudsakligen i bolag och affärsidéer medan systerbolaget Ålands fastighets Ab investerar i fastigheter och byggnader.

En vanlig första investering ligger i intervallet 20.000-500.000 euro. Vår placeringshorisont är cirka sex till tio år. ÅUAB har som mål att äga minst 10 procent av ett utvecklingsbolag samt erhålla en plats i det aktuella bolagets styrelse. Vi strävar efter att ha cirka 15 aktiva bolagsengagemang i investeringsportföljen. 

Vi kan exempelvis bidra med fastigheter, ägarkapital och partnersökning, intellektuellt kapital, utformning av affärsplan, marknadsanalyser, ekonomiska utvärderingar, analyser och behovsprövningar, marknadsstrategier samt uppbyggnad av marknadsförings- och säljkanaler.

När ska ÅUAB eller ÅFAB  kontaktas? 

Om du har en affärsidé som du vill utveckla är du välkommen att kontakta oss. Våra medarbetare står redo att tillsammans med dig ta fram en affärsplan och göra faktabaserade analyser. Investeringsbeslutet baseras sedan på marknadsundersökningar, konkurrentanalyser, resultatprognoser, riskbilder, värderingar och framförallt på ledningens engagemang och kompetens. 

Första steget till samarbete 

ÅUAB investerar i onoterade bolag med drivna entreprenörer, skalbara affärsmodeller och med en anknytning till Åland. Vi bidrar både med såddkapital för helt nya bolag och med tillväxtkapital för befintliga. Syftet är att medverka aktivt i utvecklingen av bolaget, addera värdet och sedan avyttra innehavet till entreprenören eller marknaden.

Hur sker vår investering? 

Det är viktigt för ÅUAB att investeringsbolagets affärsidé har följande grundläggande investeringskriterier: 

  • Har eller kan attrahera andra investeringspartners. 

  • Kan visa positiv resultatutveckling samt en långsiktig överlevnadspotential.

  • Uppvisar tillväxtpotential och utsikter till långsiktig värdetillväxt.

  • Är positivt till externt ägarskap.

  • Har förutsättningar att på sikt attrahera nya ägare.

 

Ålands Utvecklings Ab:s förutsättningar

ÅUAB ska inte bedriva konkurrerande verksamhet med banker eller andra finansieringsinstitut. Därför ska en bedömning göras angående den privata marknadens möjligheter att tillhandhålla kapital för det specifika projektet innan investeringsbeslutet fattas. 

  • Projektet ska ha goda förutsättningar att lyckas ekonomiskt.

  • Riskvilligheten ska vara hög.

 

Riskvilligt kapital från ÅUAB kan vara följande:

1.     Aktiekapital/kapitallån.

2.     Konvertibler.

3.     Intellektuellt kapital/rådgivning.

4.     Projektering.

5.     Övrig typ av finansiering av särskilda skäl enligt styrelsebeslut.