Målsättningen är att utveckla kunskapen och förbättra kompetensen inom arbetslivet, öka sysselsättningen, produktiviteten och innovationskapaciteten. Att förnya och diversifiera det åländska näringslivet och att bidra till ett välutbildat, jämställt och aktivt inkluderande samhälle.

Ålands Landskapsregering, http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/finansiering/alands-strukturfondsprogram-2014-2020

Entreprenörskap och innovation

Kapitalet som investeras i nya bolag kommer till viss del från Europeiska Reigionala Utvecklingsfonden. Programmet har som  mål att skapa tillväxt och sysselsättning för att stärka arbetsmarknaden i regionala ekonomier och arbeta för gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete inom EU. 

ÅUAB har som syfte att investera med offentliga riskkapital genom att stärka företag som arbetar med forskning, teknisk utveckling och/eller innovation genom företagsinvesteringar. 

ÅUAB ska genom sitt finansieringsinstrument hjälpa små till medelstora tillväxtföretag på Åland att stöd genom ägarkapital eller lån som motsvarar ägarkapital. Investeringen eller lånet placeras i företagets sådd-, start eller expansionsfas. Syftet med en investering ska alltid vara att utveckla mer innovativa produkter, processer inklusive marknadsföring samt diversifiera den regionala ekonomin genom nya verksamheter med en hög tillväxt.  Innovation avser förnyelse av företag; projekt som innehåller produkt- och/eller processinnovationer, som stödjer en innovationsstrategi för smart specialisering på Åland. En produktinnovation kan vara teknologiska och/eller organisatoriska sätt att skapa produkter eller tjänster. 

 

De investeringssatsningar som sker genom ÅUAB och ERUF ska kunna komplettera andra former av offentliga insatser och bidra till en effektivare användning av EU:s regionalfondsmedel genom de möjligheter som uppstår. Om det sker en positiv avkastning kan pengarna återinvesteras för liknande ändamål. 

 

ÅUABS:s finansieringsinstrument ska användas till investeringar i många företag med mindre belopp. Beloppen genom ERUF och ÅUAB är därför mellan 50.000-200.000 euro inklusive följdinvesteringar. Finansieringsinstrumentet ska investeras på lika villkor, pari passu, som privat kapital i investeringsbolaget.